KLUBU STREFA ZDROWIA & STREFA FIZJOTERAPII FUNKCJONALNEJ

§1. Postanowienia ogólne.

1. Regulamin określa prawa i obowiązki osób korzystających z usług STEFY ZDROWIA & STREFA FIZJOTERAPII FUNKCJONALNEJ, zwanych dalej Klubowiczami.

2. Aby zostać Członkiem Klubu należy wykupić karnet, odebrać “Kartę Członkowską” oraz złożyć pisemne oświadczenie o zdolności do udziału w zajęciach rekreacyjnych i fizjoterapii ruchowej podpisane własnoręcznie, a w przypadku osób niepełnoletnich przez ich przedstawiciela ustawowego.

3. Klubowiczami mogą zostać osoby pełnoletnie. Osoby, które nie ukończyły 18 roku życia mogą zostać Klubowiczami za pisemną zgodą ich przedstawiciela ustawowego, wyrażoną poprzez złożenie własnoręcznego podpisu na Oświadczeniu Klubowym.

§2. Zasady korzystania ze STREFY ZDROWIA.

1. Klubowicz otrzymuje imienną Kartę Członkowską uprawniającą do korzystania z usług

STREFY ZDROWIA. Otrzymując Kartę Członkowską Klubowicz zobowiązany jest do wpłacenia kaucji w wysokości 20 zł, zostaje ona zwrócona w przypadku zaprzestania korzystania z usług Klubu i zwróceniu Karty Członkowskiej w recepcji Klubu. W momencie otrzymania Karta ta nie może być udostępniana innym osobom.

2. W przypadku zgubienia Karty Klubowicz jest zobowiązany do powiadomienia STREFY ZDROWIA oraz wyrobienia nowej Karty Klubowej.

3. Po wejściu do STREFY ZDROWIA Klubowicz zostawia Kartę w Recepcji, a w zamian dostaje kluczyk do szafki ubraniowej. W przypadku zgubienia kluczyka Klubowicz zobowiązany jest do uiszczenia opłaty 25 zł, a w przypadku zepsucia kluczyka Klubowicz zobowiązany jest do uiszczenia opłaty 5 zł.

§3 Płatności

1. Karnety są ograniczone czasowo. Okresem rozliczeniowym jest jeden miesiąc kalendarzowy (od pierwszego do ostatniego dnia m-ca). Klub nie zwraca pieniędzy za karnet, na którym nie odnotowano wejść w danym miesiącu. Brak wejść w danym miesiącu nie jest również podstawą do przedłużenia karnetu na kolejny miesiąc.

2. Opłata za każdy miesiąc kalendarzowy powinna być dokonana przed jego rozpoczęciem. Brak uiszczenia opłaty do 5 dnia miesiąca skutkuje usunięciem ze stałych rezerwacji .

3. Klient zalegający z jakąkolwiek płatnością na rzecz Klubu zostaje zawieszony w trybie natychmiastowym i nie ma prawa korzystać z usług Klubu do momentu uregulowania wszelkich zobowiązań.

 §4 Zamrażanie karnetów.

Strefa Zdrowia przewiduje możliwość zamrożenia karnetu jeden raz w okresie 12 miesięcy, czynność taka musi jednak być zgłoszona osobiście lub telefonicznie w recepcji Klubu. Zamrozić można jedynie karnet, który jest aktywny. Po upływie okresu zamrożenia i powrocie Klienta na zajęcia, w następnym miesiącu wykupuje on karnet tańszy o ilość dni adekwatną do okresu jego zamrożenia. Karnet taki wyliczany jest według stawki dziennej obliczanej w zależności od rodzaju karnetu jaki posiada Klient. Zamrożenie uprawnia do utrzymania stałych rezerwacji na zajęciach grupowych.

 §5 Rodzaje karnetów oraz jednorazowe wejściówki.

Aktualne ceny wejściówek i karnetów dostępne są w cenniku Strefy Zdrowia, który jest integralną częścią regulaminu.

Na zajęcia wymagane jest wcześniejsze zapisywanie się w recepcji STREFY ZDROWIA osobiście, bądź telefonicznie. Na dzień przed planowanymi zajęciami można odwołać swoją obecność (do godz.21.00). Nie odwołanie obecności lub odwołanie jej w dniu zajęć, równoznaczne jest z przeniesieniem stałej rezerwacji na listę rezerwową.

Na zajęciach grupowych, obowiązuje limit miejsc- zajęcia odbywają się, gdy na liście będą wpisane minimum trzy osoby. W przypadku niewystarczającej liczby osób zajęcia zostają odwołane a STREFA ZDROWIA poinformuje pozostałych Klubowiczów o braku zajęć telefonicznie.

STREFA ZDROWIA zastrzega sobie prawo do zmiany rodzaju oraz ilości usług świadczonych w ramach poszczególnych rodzajów karnetów.

 §6 Korzystanie z usług STREFY ZDROWIA

1. Do korzystania z usług STREFY ZDROWIA uprawnieni są wyłącznie Klubowicze posiadający opłacony Karnet lub osoby, które wykupiły jednorazową wejściówkę na zajęcia grupowe.

2. Klubowicz zobowiązany jest do:

a) powstrzymywania się od działań mogących zakłócić korzystanie z usług STREFY ZDROWIA przez innych Klubowiczów,

b) przestrzegania czystości oraz poszanowania ogólnie przyjętych norm zachowania się,

c) przechowywania wnoszonych ze sobą rzeczy (przedmiotów) w szafkach udostępnionych przez STREFĘ ZDROWIA,

d) zapoznania się z instrukcjami użytkowania/korzystania z sali fitness, gabinetu masażu,

e) odkładania sprzętu po ćwiczeniach na przeznaczone do tego miejsce,

f) nie spożywania alkoholu oraz nie palenia tytoniu na terenie STREFY ZDROWIA,

g) ćwiczenia w stroju oraz obuwiu sportowym,

h) podporządkowania się zarządzeniom STREFY ZDROWIA i poleceniom trenera lub menadżera Klubu,

i) zgłaszania wszelkich zauważonych wad lub nieprawidłowości w działaniu urządzeń i sprzętów rekreacyjnych, treningowych,

j) nie wnoszenia ani tym bardziej pozostawiania w szafkach żadnych dokumentów, pieniędzy i innych przedmiotów wartościowych, przedmiotów ani środków niebezpiecznych dla zdrowia lub życia, substancji i przedmiotów nielegalnych lub pochodzenia nielegalnego, żrących lub w inny sposób negatywnie oddziałujących na zdrowie,

k) wyłączenia lub wyciszenia telefonu komórkowego podczas korzystania z usług Strefy Zdrowia,

 §7 Inne.

1. Za utratę przez Klubowicza, na terenie STREFY ZDROWIA dokumentów, pieniędzy i innych przedmiotów wartościowych STREFA ZDROWIA nie ponosi odpowiedzialności. STREFA ZDROWIA zaleca nie wnoszenie na teren Klubu żadnych dokumentów, pieniędzy i innych przedmiotów wartościowych. W STREFIE ZDROWIA obowiązuje zakaz deponowania jakichkolwiek dokumentów, pieniędzy i innych przedmiotów wartościowych u pracowników Klubu. W przypadku złamania tego zakazu, STREFA ZDROWIA nie odpowiada za ewentualne szkody.

2. STREFA ZDROWIA udostępnia szafki zamykane na klucz, w których Klubowicz powinien pozostawić swoje ubranie oraz przedmioty zwykle wnoszone w tego typu sytuacjach, z uwzględnieniem § 4 ust. 2 pkt j) niniejszego Regulaminu. Szafki udostępniane są Klubowiczom na zasadach umowy najmu określonej przepisami Kodeksu Cywilnego, a pozostawione w szafkach rzeczy (przedmioty) nie mogą być w żadnym razie uznane za rzeczy (przedmioty) oddane na przechowanie w rozumieniu umowy przechowania określonej przepisami Kodeksu Cywilnego. STREFIA ZDROWIA nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Klubowiczów pozostawione na terenie Klubu lub w szafkach.

3. Następnego dnia po stwierdzeniu przez pracownika STREFY ZDROWIA, że szafka pozostaje zamknięta pomimo opuszczenia STREFY ZDROWIA przez Klubowicza, STREFA ZDROWIA ma prawo otworzyć szafkę i usunąć wszelkie znajdujące się w niej rzeczy (przedmioty). Takie rzeczy (przedmioty) uznaje się za porzucone zgodnie z art. 180 Kodeksu Cywilnego i przechodzą na własność STREFY. STREFA ZDROWIA ma także prawo do otwarcia zamkniętej szafki w każdym czasie przy jednoczesnej obecności Klubowicza, któremu wydano klucz do szafki oraz na każde żądanie organów ścigania lub innych uprawnionych władz.

4. STREFA ZDROWIA zastrzega sobie prawo do zmiany cen, godzin otwarcia, planu zajęć oraz zamknięcia Klubu lub jego części z powodu prowadzonych prac remontowych lub innych.

5. STREFA ZDROWIA nie odpowiada za wypadki lub szkody wyrządzone Klubowiczom na jej terenie, chyba że taki wypadek lub szkoda powstały z winy leżącej po stronie STREFY ZDROWIA.

6. STREFA ZDROWIA nie ponosi odpowiedzialności za skutki niewłaściwego treningu Klubowiczów, w tym w szczególności za skutki ewentualnych urazów i kontuzji.

7. STREFA ZDROWIA nie ponosi również żadnej odpowiedzialności za parkujące w pobliżu Klubu samochody i inne pojazdy klientów oraz pozostałych osób, w tym za żadne wydarzenia związane z parkowaniem tych pojazdów, przebywaniem w ich pobliżu oraz za zachowanie osób trzecich.

8. Osoby korzystające z usług STREFY ZDROWIA i przebywające na jej terenie proszone są o kulturalne zachowanie, należytą uwagę oraz kierowanie się zdrowym rozsądkiem.

9. STREFA ZDROWIA zastrzega sobie prawo do odmówienia świadczenia swoich usług wybranym osobom lub wyproszenia osób ze swojego terenu bez podania przyczyn.

 §8 Postanowienia końcowe.

1. Uwagi dotyczące pracy STREFY ZDROWIA mogą być składane w formie pisemnej w recepcji Klubu.

2. STREFA ZDROWIA ma prawo zmiany Regulaminu. Aktualny Regulamin STREFY ZDROWIA jest dostępny w recepcji, oraz na stronie www.strefazdrowia.org.pl

3. W sprawach nie określonych w Regulaminie rozstrzyga menadżer Klubu.

4. Uczestnictwo w jakiejkolwiek formie zajęć czy terapii organizowanych przez klub Strefa Zdrowia jest równoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu.